تماس با ما
صفحه اصلی
نام و نام خانوادگي

پست الکترونيکي

شماره تلفن

مبلغ به تومان

توضيحات


بانک سپه
شماره حساب (از سمت چپ)
0992301065910
شماره کارت (از سمت چپ)
8228 5780 1010 5892
صاحب حساب : داریوش فرهنگ
بانک ملی
شماره حساب (از سمت چپ)
0347111108001
شماره کارت (از سمت چپ)
5472 0974 9971 6037
صاحب حساب : داریوش فرهنگ